Ubezpieczenia komunikacyjne

Home / Portfolio / Ubezpieczenia komunikacyjne
Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie komunikacyjne – należy do segmentu ubezpieczeń majątkowych działu II (tzw. Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe) określonych w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Do podstawowych źródeł prawa regulujących kwestię ubezpieczeń komunikacyjnych należy również kodeks cywilny. Zagadnienie ubezpieczeń komunikacyjnych związane jest z ruchem lądowym odbywającym się przy użyciu pojazdów mechanicznych. Obejmuje ono ochronę ryzyk osób, które ruch ten naraża na straty i szkody osobowe i rzeczowe, w tym również w zakresie odpowiedzialności cywilnej. Obejmuje ono dwa rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych:

Obowiązkowe ubezpieczenie: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (tak zwane ubezpieczenie OC);
Dobrowolne ubezpieczenia, takie jak:

Ubezpieczenie komunikacyjne – autocasco (tak zwane ubezpieczenie AC),
Ubezpieczenie komunikacyjne – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznych (tak zwane ubezpieczenie NNW),
Ubezpieczenie komunikacyjne – ubezpieczenie assistance komunikacyjne,
Ubezpieczenie komunikacyjne – ubezpieczenie ochrony prawnej,
Ubezpieczenie komunikacyjne – ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą,
Ubezpieczenie komunikacyjne– ubezpieczenie bagażu i rzeczy osobistych podróżujących osób.

Ubezpieczenie komunikacyjne OC jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego w celu ubezpieczenia go od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu[4]. Ubezpieczenie OC chroni majątek ubezpieczonych oraz zapewnia pokrycie szkód poniesionych przez poszkodowanych. Obligatoryjny charakter tego ubezpieczenia oznacza, że właściciele pojazdów są objęci obowiązkiem zawarcia umowy ubezpieczenia, a zakłady ubezpieczeń – obowiązkiem przyjęcia oferty osób ubezpieczających swoją odpowiedzialność cywilną.

Innym ubezpieczeniem komunikacyjnym jest tak zwane ubezpieczenie AC, które jest ubezpieczaniem dobrowolnym, a dzięki któremu ubezpieczyciel pokrywa koszty, np. naprawy samochodu po wypadku, który spowodował sam sprawca.